Net na zonsopkomst komt een nieuwsgierige beer dichterbij

AVG

 

In het verleden heeft u zich ingeschreven voor de nieuwsbrief of heeft u bij mij een workshop of reis geboekt. Daarbij heeft u aangegeven dat u op de hoogte wilt blijven van de nieuwste ontwikkelingen en daarom heb ik uw contactgegevens opgeslagen. In het kader van de nieuwe privacywetgeving (AVG) die op 25 mei a.s. ingaat wil ik u graag wijzen op de mogelijkheid dat, wanneer u geen algemene berichten meer wenst te ontvangen, u zich eenvoudig uit kunt schrijven. Dit doet u via de link onderaan deze e-mail.

Wilt u updates blijven ontvangen? Dan hoeft u niets te doen. 'Johan van der Wielen ~ natuurfotografie' zal zoals altijd zorgvuldig blijven omgaan met uw gegevens en deze uitsluitend gebruiken om u op de hoogte te houden van de ontwikkelingen of updates op de website. Verder wijs ik u graag op mijn nieuwe privacy verklaring.

Ik hoop u in de toekomst te mogen blijven bedienen van nieuwe kennis en inspiratie, hetzij tijdens één van mijn vele workshops of reizen, hetzij tijdens een lezing of via diverse artikelen op mijn website. a

Met vriendelijke groeten, Johan van der Wielen 

 

Disclaimer

 

In deze disclaimer wordt verstaan onder:

 • de eigenaar: de eigenaar van de website, 'Johan van der Wielen ~ natuurfotografie' annex 'schoffie's nature'
 • gebruik(en): alle denkbare handelingen;
 • u: de gebruiker (bezoeker) van de website;
 • de content: alle in de website aanwezige inhoud, tekst, film en beeld;
 1. Het onderstaande is van toepassing op de pagina die u thans bekijkt. Door de pagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.
 2. De content is door de eigenaar met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch, de eigenaar aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde.
 3. De eigenaar is niet verantwoordelijk voor content op de aan deze website gekoppelde bestanden en/ of websites waarnaar wordt verwezen.
 4. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten.
 5. Toestemming tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan op publiekelijk toegankelijke plaatsen  (kopiëren, embedden, linken of anderszins) dient schriftelijk aan ons te worden verzocht.
 6. Op al het beeldmateriaal berust copyright berust en dat niets hiervan mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt mag worden d.m.v. druk, fotokopie, foto van foto, microfilm, digitaal of op welke andere wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de eigenaar.
 

Privacyverklaring

 

‘Johan van der Wielen ~ Natuurfotografie’ annex 'schoffie's nature' respecteert de privacy van de bezoekers van haar website, in het bijzonder de rechten van bezoekers met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens. Vanwege volledige transparantie met onze klanten hebben wij daarom een beleid geformuleerd en geïmplementeerd met betrekking tot deze verwerkingen zelf, het doel ervan alsook de mogelijkheden voor betrokkenen om hun de rechten zo goed mogelijk te kunnen uitoefenen.

Voor alle aanvullende informatie over de bescherming van persoonsgegevens kunt u terecht op de website van de Autoriteit persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl.

Totdat u op de website het gebruik van cookies en andere tracking systems accepteert, plaatsen wij geen analytische cookies en/of tracking cookies op uw computer, mobiele telefoon of tablet.

Met het voortzetten van het bezoek van deze website accepteert u de volgende gebruikersvoorwaarden.

De huidige op de website beschikbare versie van de privacy policy is de enige versie die van toepassing is zolang u de website bezoekt, totdat een nieuwe versie de huidige versie vervangt.

1. Wettelijke bepalingen

 1. Website (hierna ook “De website”): ‘Johan van der Wielen ~ Natuurfotografie’ annex 'schoffie's nature
 2. Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens (Hierna ook: “De beheerder”): Johan van der Wielen, gevestigd te Verbindingsweg, 22, 3921DM ELST UT, kvk-nummer: 30227283.

2. Toegang tot de website

 • De toegang tot de website en het gebruik is strikt persoonlijk. U zult deze website alsook de gegevens en informatie die daarop verstrekt worden niet gebruiken voor commerciële-, politieke- of publicitaire doeleinden, danwel voor enige commerciële aanbiedingen en in het bijzonder niet gebruiken voor ongevraagde elektronische aanbiedingen.

3. De content van de website

 • Alle merken, afbeeldingen, teksten, commentaren, illustraties, (animatie)plaatjes, videobeelden, geluiden, alsook alle technische applicaties die gebruikt kunnen worden om de website te laten functioneren en meer in het algemeen alle onderdelen die op deze site zijn gebruikt, zijn beschermd bij wet door intellectuele eigendomsrechten. Iedere reproductie, herhaling, gebruik of aanpassing, op welke wijze dan ook, van het geheel of slechts een onderdeel ervan, met inbegrip van de technische applicaties, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de verantwoordelijke, is ten strengste verboden. Indien de beheerder niet meteen actie onderneemt tegen enig inbreuk, kan dat niet worden opgevat als stilzwijgende toestemming danwel het afzien van rechtsvervolging.

4. Beheer en veiligheid van de website

'Johan van der Wielen ~ Natuurfotografie' heeft passende maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van 'Johan van der Wielen ~ Natuurfotografie' maakt daarom gebruik van een beveiligd SSL Certificaat waarmee al het data verkeer met persoonsgegevens versleuteld plaatsvindt.

Voor het goede beheer van de website kan de beheerder op ieder moment:

 • de toegang aan een bepaalde categorie bezoekers schorsen, onderbreken of beperken tot de gehele of een gedeelte van de website
 • alle informatie verwijderen die het functioneren van de website kan verstoren of in strijd is met nationale of internationale wetgeving of in strijd is met internet-etiquette
 • de website tijdelijk niet beschikbaar hebben teneinde updates uit te kunnen voeren

5. Verantwoordelijkheden

De beheerder is in geen geval verantwoordelijk voor falen, storingen, moeilijkheden of onderbrekingen van het functioneren van de website, waardoor de website of een van zijn functionaliteiten niet toegankelijk is. De wijze waarop u verbinding zoekt met de website is uw eigen verantwoordelijkheid. U dient zelf alle geschikte maatregelen te treffen om uw apparatuur en uw gegevens te beschermen tegen onder andere virusaanvallen op het internet. U bent bovendien zelf verantwoordelijk voor de websites en de gegevens die u op internet raadpleegt.

De beheerder is niet aansprakelijk voor juridische procedures die tegen u worden gevoerd:

 • vanwege het gebruik van de website of diensten toegankelijk via internet
 • vanwege het schenden van de voorwaarden van deze privacy policy

De beheerder is niet verantwoordelijk voor enige schade die u zelf oploopt, dan wel derden of uw apparatuur oplopen als gevolg van uw verbinding met of het gebruik van de website. U zult zich onthouden van iedere actie tegen de beheerder als gevolg hiervan.

Indien de beheerder betrokken raakt bij een geschil als gevolg van uw gebruik van deze website, is hij gerechtigd alle schade die hij dientengevolge lijdt en nog zal lijden op u te verhalen.

6. Het verzamelen van gegevens

Uw gegevens worden verzameld door ’Johan van der Wielen ~ Natuurfotografie’. Onder persoonsgegevens worden verstaan: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit.

De persoonsgegevens die op de website worden verzameld worden hoofdzakelijk gebruikt door de beheerder voor het onderhouden van relaties met u en indien aan de orde voor het verwerken van uw bestellingen, facturatie en afhandeling betalingen, boekingen van workshops of reizen of verzending van de nieuwsbrief. De door ’Johan van der Wielen ~ Natuurfotografie’ aan u gevraagde persoonsgegevens zijn noodzakelijk voor het organiseren en uitvoeren van de workshops en reizen, communicatie vooraf en achteraf (digitaal en/of per post), facturatie en andere communicatie in het kader en belang van de aangegane overeenkomst na boeking of reservering.

 

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@johanvanderwielen.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

6.2 Persoonsgegevens die worden verwerkt

Wanneer u zich inschrijft voor de nieuwsbrief, aanmeld voor een workshop of een reis, zal u door ’Johan van der Wielen ~ Natuurfotografie’ de volgende gegevens worden gevraagd en verwerkt:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Mobiele telefoonnummer
 • E-mail adres
 • Aanvullende informatie welke nodig is voor de betreffende activiteit, reis of workshop.

6.3 Hoelang worden uw gegevens bewaard

‘Johan van der Wielen ~ Natuurfotografie’ bewaart uw gegevens niet langer dan noodzakelijk voor de aangegane overeenkomst. Na afloop van de betreffende workshop of reis worden alle niet relevante persoonsgegevens verwijderd. Wegens fiscale bewaarplicht is ’Johan van der Wielen ~ Natuurfotografie’ genoodzaakt alle voor facturatie benodigde gegevens (naam, adres, woonplaats) minimaal 7 jaar te bewaren. Wanneer er geen factuur aan u is verzonden worden alleen naam en e-mail adres bewaard om u op een later ogenblik te kunnen benaderen voor gerelateerde aanbiedingen of aan de betreffende workshop of reis gerelateerde activiteiten.

6.4 Het delen van uw gegevens met derden

‘Johan van der Wielen ~ Natuurfotografie’ gaat met grote zorg om met uw persoonsgegevens en deelt deze alleen met derden wanneer dit absoluut noodzakelijk is voor het organiseren en uitvoeren van de aangegane overeenkomst. Denk aan het doorgeven van kamerindeling aan pensions, nationaliteitsgegevens bij het betreden van grenszones (Finland reis), verstrekken van dieetwensen aan eetgelegenheden en koks of het verstrekken van facturen aan boekhouding. Ook worden persoonlijke gegevens verstrekt wanneer dit wettelijke verplicht is.

7. Uw rechten met betrekking tot uw gegevens

Op grond van artikel 13 lid 2 sub b AVG heeft eenieder recht op inzage van en rectificatie of wissing van zijn persoonsgegevens of beperking van de hem betreffende verwerking, alsmede het recht tegen de verwerking bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt deze rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via info@johanvanderwielen.nl.

Ieder verzoek daartoe dient te worden vergezeld van een kopie van een geldig identiteitsbewijs, waarop u uw handtekening heeft gezet en onder vermelding van het adres waarop er met u contact kan worden opgenomen. U wordt aangeraden aan om daarbij BSN-nummer en pasfoto onzichtbaar te maken en erbij te zetten dat het om een kopie gaat. Binnen 1 maand na het ingediende verzoek, krijgt u antwoord op uw verzoek. Afhankelijk van de complexiteit van de verzoeken en het aantal van de verzoeken kan deze termijn indien nodig met 2 maanden worden verlengd.

8. Verwerking van persoonsgegevens

In geval van schending van enige wet- of regelgeving, waarvan de bezoeker wordt verdacht en waarvoor de autoriteiten persoonsgegevens nodig hebben die de beheerder heeft verzameld, worden deze aan hen verstrekt na een uitdrukkelijk en gemotiveerd verzoek van die autoriteiten, waarna deze persoonsgegevens mitsdien niet meer onder de bescherming van de bepalingen van deze privacyverklaring vallen.

Indien bepaalde informatie noodzakelijk is om toegang te krijgen tot bepaalde functionaliteiten van de website, zal de verantwoordelijke het verplichte karakter van deze informatie aangeven op het moment van het vragen van de gegevens.

9. Nieuwsbrief

Wanneer u zicht heeft aangemeld voor de nieuwsbrief, rechtstreeks via de website of middels een vinkje bij inschrijving voor workshop of reis, ontvangt u de onregelmatige nieuwsbrief. In iedere nieuwsbrief is een link aanwezig waarmee u zich te allen tijden weer kunt uitschrijven. Na afloop van uw uitschrijving zal ook uw naam en e-mail adres volledig uit het systeem worden verwijderd. Staat u echter nog ingeschreven voor een workshop of reis dan blijven uw gegevens volgens het hierboven beschreven beleid in het systeem aanwezig.

10. Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij bezoek aan onze website geplaatst wordt op de harde schijf van je computer. Een cookie bevat gegevens zodat je bij elk bezoek aan onze website als bezoeker kan worden herkend. Het is dan mogelijk om onze website speciaal op jou in te stellen en het inloggen te vergemakkelijken. Wanneer je onze website bezoekt, verschijnt er een banner waarmee we je informeren over het gebruik van cookies. Bij verder gebruik van onze website accepteer je het gebruik ervan. Je toestemming is geldig voor een periode van dertien maanden.

Wanneer u onze website bezoekt kunnen cookies afkomstig van de verantwoordelijke op uw apparatuur worden geïnstalleerd. Tijdens uw eerste bezoek aan de website, verschijnt er een banner waarmee we u informeren over het gebruik van cookies. Bij verder gebruik van de website accepteert u het gebruik ervan. Uw toestemming is geldig voor een periode van dertien maanden.

Voor meer informatie over het gebruik, het beheer en het verwijderen van cookies voor elk besturingstype, nodigen wij u uit om de volgende link te raadplegen: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/internet-telefoon-tv-en-post/cookies#faq

11. Beeldmateriaal en aangeboden producten

Aan het beeldmateriaal dat behoort bij de aangeboden producten op de website kunnen geen rechten worden ontleend.

12. Toepasselijk recht

Op deze voorwaarden is Nederlands Recht van toepassing. De rechtbank van de woonplaats/vestigingsplaats van de beheerder is exclusief bevoegd bij eventuele geschillen omtrent deze voorwaarden, behoudens wanneer hierop een wettelijke uitzondering van toepassing is.

13. Contact

Voor vragen, productinformatie of informatie over de website zelf, kunt u zich richten tot: Johan van der Wielen, info@johanvanderwielen.nl, +31625064614.

 

 
Net na zonsopkomst komt een nieuwsgierige beer dichterbij Bergeenden in het late avondlicht... De bui is het mooiste als hij eenmaal over je heen is getrokken. Deze was zó groot dat hij alleen maar als panorama weergegeven kon worden. Zonder statief was dit niet mogelijk geweest.

Hoe onderhoud je nou het beste je statief?

 

En wie wordt er dan vergeten? Het statief!

De enige die helaas maar al te vaak zonder enige vorm van onderhoud in de kast belandt, is onze beste vriend. Natuurlijk maakt de camera de foto, maar wie maakt het werken met lange sluitertijden mogelijk? Wie zorgt voor een perfect bewegingsvrije werkruimte? Wie zorgt ervoor dat je naar hartenlust kunt experimenteren met filters? Wie is je grootste vriend bij het maken van panorama’s? Juist..., je statief! Want weet je nog? Een fotograaf zonder statief... Oók je statief verdient onderhoud, misschien wel het meest van allemaal!

Daar staat hij dan, zonder pardon met zijn poten in het zoute wadzand geprikt… Hij klaagt niet en doet braaf zijn werk. Hopend dat jij hem na afloop weer schoonmaakt en vertroetelt als dank.

Daar staat hij dan, zonder pardon met zijn poten in het zoute wadzand geprikt… Hij klaagt niet en doet braaf zijn werk. Hopend dat jij hem na afloop weer schoonmaakt en vertroetelt als dank.

Ga samen met je statief onder de douche

Tijdens mijn verblijven op de Waddeneilanden ga ik vaak samen met mijn statief onder de douche. Zout en zand zijn de grootste vijanden van een statief. Het zout vreet zich aan alle metalen en zorgt voor corrosie. Zand zijn keiharde korrels die werken als schuurpapier. Het schuurt het carbon van je poten af en vreet in het schroefdraad van de koppelingen. Kortom, voor het behoud van je statief moet je de zandkorrels verwijderen.

De douche is een goede, tijdelijke oplossing. Alles afspoelen en rustig de poten in- het uitschuiven. Op die manier haal je het grootste deel van het zout en zand uit je statief. Daarna laat je 'm 's nachts met alle poten uitgeschoven drogen en je kunt verder met je reis aan het strand.

Ook op de kwelders met fel zonlicht is je statief onontbeerlijk als je aan de slag wilt met grijsfilters voor een langere sluitertijd. Die dynamiek zorgt voor het gevoel van beweging.

Ook op de kwelders met fel zonlicht is je statief onontbeerlijk als je aan de slag wilt met grijsfilters voor een langere sluitertijd. Die dynamiek zorgt voor het gevoel van beweging.

Een grote beurt

Maar eenmaal thuis, onderhoud je dan ook je statief echt? Velen spoelen hem af, laten hem goed drogen en bergen hem dan op. Maar is dat voldoende? Ik hoor veel workshop- en reisdeelnemers klagen over lamme poten. De remedie lijkt dan het vaster aandraaien van de bouten, maar niets is minder waar. Lamme poten, krakende klemmen, krassen op het carbon en schurende geluiden zijn allemaal tekenen van slecht onderhoud. En of je nu een statief van 100 euro of er één van 1000 euro hebt..., je moet ze allemaal onderhouden om er lang plezier van te hebben.

Benro schoonmaakvideo

Als ambassadeur van Benro - ik ben niet voor niets enorm te spreken over de Combi serie en mijn C4780 is mijn grootste vriend – kreeg ik de onderstaande video van het statiefonderhoud te zien. Hierin wordt perfect uitgelegd hoe je een statief uit elkaar haalt, wat je allemaal moet schoonmaken en invetten én hoe de boel ook weer in elkaar moet. Sterker nog, Benro heeft zelfs een heuse onderhoudskit met daarin alles dat je nodig hebt. En dus ben ik aan de slag gegaan...

Zelf aan de slag

De cleaning set gekocht, laptop met het Benro filmpje aan en al het gereedschap klaargelegd… Het groot onderhoud kan beginnen!

De cleaning set gekocht, laptop met het Benro filmpje aan en al het gereedschap klaargelegd… Het groot onderhoud kan beginnen!

Eerst alles afspoelen

Eerst moet de boel uit elkaar, dat leggen ze perfect uit. Het lijkt wel alsof Benro precies weet waar ik vaak te vinden ben: "Na het fotograferen aan het strand..., spoel alles af onder de kraan". Kijk, dat is bekend. Hup..., naar de badkamer dus! En de foto's hieronder kun je zien hoeveel zand er nog extra uit kwam nadat ik alles uit elkaar had gehaald en ging afspoelen. Het was al snel een puinhoop in de badkamer met poten, klemkoppelingen en allerlei onderdelen.

JvdWielen_DSC_0191JvdWielen_DSC_0196

Bij het drogen is het belangrijk dat je alle sets van witte plaatjes en klemkoppelingen bij elkaar houdt. Hoewel alles hetzelfde lijkt kan er verschil tussen zitten. Verkeerd in elkaar zetten kan resulteren in poten die niet meer vast willen, tot poten die eeuwig muurvast zitten.

Demontage scharnieren

Het schoonmaken van de poten en alle klemkoppelingen is één ding. Maar wat veel mensen vergeten is dat je ook de scharnieren van de poten (die worden 'spiders' genoemd) moet onderhouden. Daar zit vet in dat vervuild kan raken tijdens gebruik. Met lamme losse poten tot gevolg. En dus gaan we verder met demonteren, keurig de instructies volgend.

De scharnieren bestaan uit een busje, koperen ringen en een tweetal bouten. Mijn vingers laten duidelijk zien dat schoonmaken geen overbodige luxe is.

De scharnieren bestaan uit een busje, koperen ringen en een tweetal bouten. Mijn vingers laten duidelijk zien dat schoonmaken geen overbodige luxe is.

Met de spuitbus (remreiniger) en de speciale borstel (tandenborstel) kun je alle onderdelen vetvrij maken en schoonmaken.

Met de spuitbus (remreiniger) en de speciale borstel (tandenborstel) kun je alle onderdelen vetvrij maken en schoonmaken.

Vergeet niet ook de binnenkant van scharnier (of spider) schoon en vetvrij te maken. Dan ben je al het vuil kwijt.

Vergeet niet ook de binnenkant van scharnier (of spider) schoon en vetvrij te maken. Dan ben je al het vuil kwijt.

Ook het schroefdraad van de klemkoppelingen moet je te lijf gaan met de ontvetter om al het vuil en vet te verwijderen.

Ook het schroefdraad van de klemkoppelingen moet je te lijf gaan met de ontvetter om al het vuil en vet te verwijderen.

En vergeet niet de binnenkant en schroefdraad van de klemkoppelingen zelf.

En vergeet niet de binnenkant en schroefdraad van de klemkoppelingen zelf.

Invetten en weer opbouwen

Vergeet niet de binnenkanten van de poten ook goed te drogen en schoon te maken met de ontvetter voor je het statief weer in elkaar gaat zetten! Nu de hele puzzel uit elkaar en schoon is, komt het grote moment van in elkaar zetten. Dat je niet een ringetje overhoudt aan het eind. Maar ook dat wordt allemaal perfect uitgelegd en vol goede moed gaan we aan de slag...

Met het meegeleverde vet wordt al het schroefdraad ingevet. Wil je geen vieze vette vingers krijgen (voor zover je die nog niet had) dan zijn daarvoor zelfs houten staafjes meegeleverd.

Met het meegeleverde vet wordt al het schroefdraad ingevet. Wil je geen vieze vette vingers krijgen (voor zover je die nog niet had) dan zijn daarvoor zelfs houten staafjes meegeleverd.

Dan is het alles in omgekeerde volgorde weer in elkaar klikken, schroeven, prutsen en pielen. Maar eenmaal onderweg wijst het zich vanzelf. In no-time zijn twaalf losse pootsegmenten weer samen één driepoot.

Wanneer je het busje hebt ingevet gaat die terug in het scharnier, beide koperen plaatjes ertegenaan, poot eromheen en de beide schroeven vastdraaien. Dan zijn twee inbussleutels wel zo handig!

Wanneer je het busje hebt ingevet gaat die terug in het scharnier, beide koperen plaatjes ertegenaan, poot eromheen en de beide schroeven vastdraaien. Dan zijn twee inbussleutels wel zo handig!

Eindelijk bewegen de poten weer zoals ze moeten, niet één lamme en twee veel te stijve. Het is een beetje proberen, maar met twee inbussleutels lukt het mij prima om de stijfheid van het bewegen goed in te stellen. Ik hou niet van té losse poten, maar dat kan voor iedereen weer anders zijn.

Alles eenmaal in elkaar bekijk ik nog even de schade… het in het begin zo maagdelijk schone blauwe lapje laat duidelijk zien dat dit groot onderhoud niet bepaald te vroeg kwam.

Alles eenmaal in elkaar bekijk ik nog even de schade… het in het begin zo maagdelijk schone blauwe lapje laat duidelijk zien dat dit groot onderhoud niet bepaald te vroeg kwam.

Het is even een klusje...

Het kost even tijd en werk en ik besef me best dat je je er even toe moet zetten. Zelf doe ik al mijn statieven tegelijk. Dan moet ik gewoon even een paar uur vrij roosteren en onder het genot van een kop koffie (of wat sterkers) alles uit elkaar halen, spoelen, drogen, ontvetten, invetten en weer monteren. Binnen no-time heb je weer een perfect werkend en blij kijkend statief. Helemaal klaar voor het volgende avontuur!

Doe je dit niet, dan slijt je statief onnodig hard, werkt het niet prettig en wordt het statief onbetrouwbaar. En dat is niet alleen zonde van je spullen en geld, maar vooral voor je eigen fotografische plezier! Veel succes!

Gisteren goed vertroeteld en schoongemaakt, vanmorgen weer samen op het wad. Tussentijds schoonmaken zorgt voor veel plezier bij het volgende gebruik.

Gisteren goed vertroeteld en schoongemaakt, vanmorgen weer samen op het wad. Tussentijds schoonmaken zorgt voor veel plezier bij het volgende gebruik.

En weer 'samen' genieten van de mooiste zonsopkomsten!

En weer 'samen' genieten van de mooiste zonsopkomsten!